מתגייסים למערכה לנצח את נגיף הקורונה

בזכות שמירה על כבוד בתי הכנסת!

 

ראשית נשאלת השאלה על מה באה הקורונה?

ובכן, אין נביא בדורנו ואיננו יודעים חשבונות שמים, אך גדולי ישראל בכל הדורות התריעו על כך שדיבורי חולין בבית הכנסת דוחים את התפילות שלא תתקבלנה ח"ו, ובלעדי כח התפילה אין מה שיגן עלינו מפני הצרות! וכן גדולי ישראל כיום מדברים על קשר הדוק בין חוסר זהירות בשמירת כבוד בית הכנסת, מקום קיבול התפילות,

לבין מגפת הקורונה:

 

שר התורה הרה"ג חיים קנייבסקי שליט"א והרה"ג גרשון אדלשטיין שליט"א

באיגרות שפרסמו לאחר פרוץ הקורונה כאשר נאלצנו להיות מסולקים מבתי הכנסת: "ונראה שזהו אות מן השמים בעוון שמזלזלים בקדושת בית הכנסת בזה שבשעה שמתפללים הפלאפונים פתוחים ומדברים בהם והוי זלזול גדול בתפילה ובקדושת ביהכנ"ס שלא שערום אבותינו מעולם והוא נגד ההלכה בשו"ע או"ח קנ"א ובזוה"ק ויקהל דף ר"ה ב' איתא דברים נוראים בזה". (כד אייר תש"פ)


"כאשר מן שמיא הוחמר נגע הקורונה בעוונותינו הרבים, ובוודאי צריכים להתעורר מזה ולהתחזק כל אחד במה שיודע ליבו מרת נפשו,

ובפרט לשמור על קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות". (ח תמוז תש"פ)

 

הראשון לציון הרה"ג יצחק יוסף שליט"א

"...ובפרט בעת הזאת להתבונן על המגיפה הנוראה ... על מה עשה ה' ככה שבתי כנסיות חלקם נסגרו ... ועל כולם להתעורר ולחזק ביתר שאת וביתר עוז בקדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות ... וכן מפורסם בשם ה"אמרי אמת" מגור שבסיבה זו הייתה השואה ולכן פסחה על ארצות המזרח המקפידים על קדושת ביהכ"נ מדיבורים בטלים" (מכתב מיום טו איר תשפ"א)

 

הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א

"נגף הקורונה...מה זאת עשה אלוקים לנו...ויבוקש הדבר וימצא כי אחד מן המרעין בישין הוא עוון הזלזול בכבודם של מעונות השכינה מקדשי המעט,

הדיבור מביא דבר ( = מגיפה) ח"ו" (איגרת מיום כט סיוון תש"פ)


הרה"ג שלמה מחפוד שליט"א

"התחזקות בשמירת כבוד בית הכנסת יכול לעצור את הקורונה ואף להביא את הגאולה!" (אמר זאת בשידור בשיעורו של הרב יהודה סעדיה בערוץ 2000)

 

הדיבור גורם לדבר ( = מגפה)

כתב בספר דרך משה בשם האריז"ל שע"י דיבורים בבית הכנסת נבראים מלאכי חבלה בר מינן שממיתים בשעת הדבר ( = מגיפה)

 

בא בחלום לבנו וגילה לו את הסיבה לקורונה

בתאריך כז לחודש ניסן תש"פ נפטר יהודי בארה"ב בשם הרב קהלני ז"ל, בלילה שלאחר ההלוויה הוא בא בחלום לבנו ואמר לו שהסיבה לקורונה כיוון שלא נזהרים בכבוד בתי הכנסת ומדברים שם דברי חולין, וסימן לדבר שם הנגיף - כוביד 19- אותיות "כבודי" = כבוד בתי הכנסת, 19 – לרמז על תפילת העמידה בבית הכנסת הכוללת 19 ברכות, כל זאת הוא רואה בחלום שהתרחש בפרשת קדושים שם כתוב בפרק יט (=19) "ומקדשי תיראו אני ה'"

 

הפתרון לקורונה – תפילות במקדש המלך

בזמן שבית המקדש היה קיים, כאשר הייתה מגיפה, היו עולים לביהמ"ק, מתפללים על הצרה ונענים ככתוב "דֶּבֶר כִּי יִהְיֶה... כָּל נֶגַע כָּל מַחֲלָה.... וּפָרַשׂ כַּפָּיו אֶל הַבַּיִת הַזֶּה (=בית המקדש) וְאַתָּה תִּשְׁמַע הַשָּׁמַיִם מְכוֹן שִׁבְתֶּךָ וְסָלַחְתָּ" (מלכים א ח לז-לט)

בית המקדש כיום הם בתי הכנסת ובתיהמ"ד ככתוב (יחזקאל יא טז) "ואהי להם למקדש מעט"- אלו בתי כנסיות ובתימ"ד (מגילה כט)

 

ספר ה"זוהר הקדוש" מגלה את הפתרון למגיפה

בפרשת וירא (דף קב) מסופר שבמקום הנקרא כפר טרשא פרצה מגיפה עם הרוגים מדי יום, כאשר הגיע הצדיק רבי אחא להתארח שם, שאלו אותו אנשי היישוב בבהלה מה לעשות כדי לעצור את המגיפה הקטלנית?! השיב להם הרב בפשטות לפני כל פתרון אחר "בואו ונלך ל... בית הכנסת! ונבקש רחמים מלפני הקב"ה!"


התפללנו, אך הקורונה עדיין כאן, מדוע?!

מובא בספרים הקדושים שכאשר אין נזהרים בשמירת כבוד בית הכנסת, השכינה עשויה להיות מגורשת מהמקום הקדוש ואז התפילות לא נענות, וכפי שכותב רבי יונתן אייבשיץ ז"ל בספרו 'יערות דבש' (חלק א' דרוש ד) על הפס' (איכה ג מד) "סכות בענן לך מעבור תפילה" הרי שע"י דיבורים לא ראויים ובייחוד שיחה בטילה בבית הכנסת האדם יוצר ענן וסכך המונע בעד התפילה מלעלות ולהתקבל,

ודרשו זאת בדברי הנביא ישעיה (א יב- טו) "מי בקש זאת מידכם רמוס חצריי... גם כי תרבו תפילה אינני שומע"!

 

המעשה עם מארי חיים כסאר זצוק"ל

באחד הימים התארח הרב באחת הערים במרכז הארץ, כאשר הוא נכנס לבית הכנסת והנה הוא שומע דיבורים של חול במקום הקדוש ועוד באמצע התפילה, הרב הפנה מבטו אל עבר הקיר וקרא בקול "אוסקוטו" (=שקט)! בסיום התפילה הוא יצא מביהכ"נ ונפרד מהמתפללים לשלום, אך יותר לא חזר להתפלל באותו ביהכ"נ שוב! כאשר שאלו אותו מדוע? הוא השיב מכיוון שביהכ"נ שמדברים בו התפילות כמעט ולא מתקבלות!

 

בית הכנסת זה אריכות ימים

אמר רבי יהושע בן לוי לבניו שיקדימו להגיע לבית הכנסת ויאחרו לצאת כדי שיזכו לאריכות ימים (ברכות ח)

 

בית הכנסת זה רפואה וחיים

מעשה באשה אחת שהגיעה לגיל מבוגר מאוד, והיה דבר שמנע ממנה להיפטר מהעולם, ולא ידעה מהו? באה לפני ר' יוסי בן חלפתא

שאל אותה איזו מצוה היא מדקדקת בה מאוד, השיבה שאינה מוותרת על הגעה לבית הכנסת מדי יום, אמר לה הרב שלא תגיע לבית הכנסת 3 ימים, וכך עשתה, והנה לאחר 3 ימים קיבלה מחלה באופן פתע ונפטרה עוד באותו יום לעולמה (ילקוט שמעוני פרשת עקב תתעא \ משלי תתקמג)


ישועות נוראות ברוחניות וגשמיות!

כותב רבי אהרון ראטה זצ"ל בספרו שומר אמונים (חלק ב' רנה) "כל יחיד ויחד, בית כנסת ובימ"ד וקהילה שמקבלים לא להשיח בביהכ"נ וביהמ"ד –

זוכים לישועות נוראות ברוחניות וגשמיות להם לבניהם ולבני משפחותיהם ובני קהילתם, בתמידות וברציפות לאורך ימים ושנים רבות"!

 

נקבל על עצמנו להיזהר מאוד בשמירת כבוד בית הכנסת וביהמ"ד, להימנע לחלוטין משיחות חולין ודיבורים בטלים במקום הקדוש, לכבות את המכשיר הסלולארי עוד לפני הכנסנו להיכל המלך, ולא להוציאו במשך כל זמן שהותנו במקום הקדוש, לשמור מאוד על הסדר והניקיון וכיוצ"ב ובזכות זאת תתקיים בנו הבטחתו של הבורא יתברך "כי מכבדיי אכבד", והקב"ה ישמע תפילותינו ברצון כמובא במדרש (קהלת רבה ט) "בשעה שישראל נפטרין מבתי כנסיות ומבתי מדרשות,

בת קול יוצאת ואומרת 'לך אכול בשמחה לחמך... כבר נשמעה תפילתכם לפני כריח ניחוח!'

 


והקב"ה ברחמיו ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו בית ישראל ויסיר מאתנו את נגף הקורונה ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן!

טואול - בניית אתרים