בס"ד

צריכים להתפלל על הגאולה


כולנו מצפים לגאולה הנכספת שתבוא במהרה בימינו, פרק הזמן בהיסטוריה בו נזכה לכל הישועות בכל תחומי החיים, כמובא במדרש (בראשית רבה כ) "לעתיד לבא הכל מתרפאין", "כל מה שהכה הקב"ה בעולם הזה – מרפא אותו לעתיד לבא (תנחומא ויגש ח), השלום ירבה בעולם "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ" (ישעיה יא ו), יהיה שפע כלכלי וכותב הרמב"ם שהמעדנים יהיו כעפר, ו"בלע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים" (ישעיה כה ח),  

ונזכה לחזות בעינינו בבית המקדש בתפארתו ובמשיח מלך ישראל אשר יחכם מכל אדם ויהיה שלוחו הטוב של הבורא יתברך להמציא פתרונות וישועות לכל מבקש.

ואף בורא עולם בכבודו ובעצמו מצפה לגאולה, וכדברי המדרש (שיר השירים רבה א) על הפס' "אני ישנה וליבי ער" – אני (כנסת ישראל) ישנה מן הגאולה, (אבל) ולבו של הקב"ה ער לגאלני".

השכינה בצער שאין לנו הבנה והשגה עד כמה, וכדברי המדרש (זוטא איכה א) "אמר ר יהושע בן חנניא – מיום שחרב ביהמק וחרבה י-ם אין שמחה לפני הקבה, עד שיבנה את י-ם ויחזיר את ישראל לתוכה".

והנה, מגלה לנו בורא עולם כי מפתח הגאולה ביד ישראל, ואף ביכולתנו לזרז את ביאת ימות משיח וכדברי הגמרא במסכת סנהדרין (דף צח) על הפסוק בישעיה (פרק ס פס' כב) "אני ה' בעתה אחישנה" שבידנו לזכות להחיש ולמהר את הגאולה, ע"י תשובה ותפילות.


נשאלת השאלה: עד כמה חשוב הדבר להתפלל על הגאולה?

הנה לקט מדברי רבותינו גדולי ישראל על נחיצותן המכרעת של תפילות ישראל על הגאולה כדי שאכן נזכה לחזות בעינינו בשוב ה' לציון במהרה בימינו אמן:

 

· "אם יש דור שהם מצפים למלכותי מיד הם נגאלים!" (ילקוט איכה)

· אומר הנביא ישעיה (כא יב) " אִם תִּבְעָיוּן בְּעָיוּ שֻׁבוּ אֵתָיוּ", מסביר המפרש רש"י בגמרא (סנהדרין צד) - אם תבקשו להגאל – בקשו רחמים

· מובא בילקוט שמעוני (שמואל א רמז קו) "תני רבי שמעון בר יוחאי אומר "לא אותך מאסו כי אותי מאסו וגו' בג' דברים עתידים למאוס במלכות שמים ובמלכות בית דוד בבניין בית המקדש, אימתי מאסו שלשתם בימי רחבעם הה"ד (שמואל ב ג) ויען איש ישראל ויאמרו אין לנו חלק בדוד זו מלכות שמים ולא נחלה בבן ישי זו מלכות בית דוד איש לאהליו ישראל ולא לבית המקדש, אל תקרי לאהליו אלא לאלקיו. א"ר סימון בר מנסיא אין ישראל רואים סימן גאולה לעולם עד שיחזרו ויבקשו שלשתן הה"ד (הושע ג) ואחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלקים זו מלכות שמים ואת דוד מלכם זה מלכות בית דוד ופחדו אל ה' ואל טובו זה בית המקדש". כלומר עם ישראל צריכים להתפלל ולבקש מלכות ה', מלכות משיח בן דוד ובית המקדש, ואם לא יבקשו זאת – לא יראו סימן גאולה!

· ומובא במדרש שמואל פרק יג (וכן מובא בבית יוסף אור"ח ס' קפח ס' ג בשם שיבולי הלקט) "אין ישראל נגאלין עד שיתבעו מלכות שמיים, ומלכות בית דוד ובית המקדש", כלומר שוב, לא תהיה גאולה אם לא יתבעו בפיהם את השלושה.

· "אנחנו צריכים לבקש ולתבוע את הגאולה" (שיחות ה"חפץ חיים" עב)

· "יודעים אנו שכל הגאולה במצרים נעשתה על ידי תפילה, ויש לנו קבלה מהנביא מיכה שהגאולה העתידה תהיה כמו הגאולה שנגאלו אבותינו בעת יציאתם ממצרים, ככתוב (ז טו) "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"... בלי תפילה לא היינו נגאלים! ... בשביל איזו תכלית המתינו במרום? להתעוררותם של היהודים, לשוועתם ולזעקתם, ככתוב (במדבר כ טז) "ונצעק אל ה' ...וישמע את קולנו...ויוציאנו ממצרים"...זקוקים אנו לתפילותינו וזעקותינו של בני עמנו...כדי שיוציאנו גם מגלות דידן" ("חפץ חיים" החדש על התורה)

· כשם שבמצרים נגאלו ע"י התפילה ככתוב "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם" - כך גם באחרית הימים אז תבוא הגאולה ע"י זעקה ושוועה (על פי חידושי הרי"מ, שפת אמת תשנו דף ט' ד)

· "אנחנו צריכים לבקש ולתבוע את הגאולה, וכמו שהדין במצווה לשלם פעולת שכר שכיר ביומו, שאם השכיר אינו תובע, אין חיוב לתת לו" (שיחות הח"ח עמ' עב)

· אמר המשגיח של ישיבת לייקווד הרה"ג מתתיהו סלומון שליט"א שהמזיק הגדול ביותר עלי אדמות הוא מי שאינו מתפלל על הגאולה!

· "הנה ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן, מצד מה שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך, ויתאווה לגאולה לפי שבה יהיה עילוי לכבוד השם יתברך... ויתפלל תמיד על גאולת בני ישראל והשבת כבוד שמים לעילוי. ואם יאמר אדם מי אני ומה אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים וכו', המפני תפלתי יכנסו הגליות ותצמח הישועה? תשובתו בצדו, כאותה ששנינו (סנהדרין לז, א) לפיכך נברא אדם יחידי כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם, וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת, ואף שלא תעשה בקשתם מפני שלא הגיע הזמן או מאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם והקדוש ברוך הוא שמח בזה" (מסילת ישרים לרמח"ל יט).

· "ועל העדר זה הדבר התרעם הנביא (ישעיה נט, טז) וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע, ואמר (שם סג, ה) ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין סומך, ואמר (ירמיה ל, יז) ציון היא דורש אין לה, ופרשו זיכרונם לברכה (ראש השנה ל, א; סוכה מא, א) מכלל דבעיא דרישה. הרי כאן שחייבים אנחנו בזה, ואין לנו ליפטר מפני מיעוט כחנו, ואמר עוד הנביא (ישעיה מ, ו) כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה, ופרשו זכרונם לברכה (עבודה זרה ב, ב) שכל חסד שעושים לעצמם הם עושים לטובת נפשם ולהנאתם, ואינם מתכוונים לכוונה השלמה הזאת, ולא מבקשים על עילוי הכבוד וגאולתן של ישראל, שהרי אי אפשר לכבוד העליון להתרבות אלא בגאולתן של ישראל ובריבוי כבודם שזה תלוי בזה" (שם).

· "בעניין הגאולה, שהיא עניין כולל, הנוגע לכלל ישראל, אינו דיי אם חלק מישראל יאמרו תפילה בכוונה גדולה, אלא הכרחי הדבר שכל ישראל יתפללו בכוונה עצומה בשעה שמתפללים לה' כי יגאל אותם. וכן לא די לכך בתפילה אחת, כי מאחר שהגאולה העתידה צריכה להיות בנפלאות גדולות, יש להרבות בתפילה עליה" (ילקוט "מעם לועז", רבי יעקב כולי).

· "כמה פעמים ביום אנו מבקשים על הגאולה, אולם הבקשה בלבד אינה מספקת, יש לתבוע את הגאולה, כפועל שכיר המבקש את שכרו, שהדין הוא, שאם אינו תובע – אין חיוב לתת את שכרו בו-ביום. כן אנו צריכים לתבוע את גאולתנו" ("חפץ-חיים" על הסידור סימן קסח).

הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מנדל שניאורסון זצוק"ל:

· רבים מגדולי ישראל ראו בו את גדול הדור, צדיק יסוד עולם, כגון ה"בבא סאלי" זצוק"ל, הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל, ועוד מאות רבנים שאף חתמו שהוא ראוי להיות משיח ישראל בדורו, והנה הרב דיבר פעמים רבות, לעיתים קרובות מתוך סערת-נפש עמוקה, על חיוניותה של התביעה מהקב"ה כי יביא לנו את הגאולה. כך אמר (שבת פרשת כי-תצא תשמ"ה): "החיסרון הכי עיקרי של בני-ישראל הוא – שנמצאים עדיין בגלות, חושך כפול ומכופל, ומשיח צדקנו עדיין לא בא!... ומכיוון שישנו ציווי בתורה 'שיהא אדם... שואל צרכיו שהוא צריך להם' – שואלים יהודים ומבקשים מהקב"ה שמשיח צדקנו יבוא תיכף ומיד, 'משיח נאו'!"

· פעמים רבות ציין כי העדר התביעה הוא הדבר היחיד שמעכב את הגאולה. כך לדוג': "הדבר היחיד שמעכב עדיין את הגאולה הוא הצורך שכל בני-ישראל יבקשו וידרשו ויתבעו מהקב"ה להביא את הגאולה האמיתית והשלמה!" (חנוכה תשמ"ז, התוועדויות תשמ"ז כרך ב, עמ' 164).

· ..."ויה"ר שסוף כל סוף ימצאו עשרה מישראל ש"יתעקשו" שהם מוכרחים לפעול אצל הקב"ה, ובודאי יפעלו אצל הקב"ה – כמ"ש "כי עם קשה עורף הוא (למעליותא, ולכן) וסלחת לעוונינו ולחטאתנו ונחלתנו" – להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה תכף ומיד ממש"…

· "רצונו של הקב"ה שבני ישראל יבקשו ויתחננו ויפצירו אודות ענין הגאולה ובלשון הכתוב: עד מתי?!… אלוקים אל דמי לך, אל תחרש ואל תשקוט א-ל"… (הרבי, התועדויות ה'תשמ"ה ג' 1948).

· ..."וזהו גם מה שמרעישים בעקבתא דמשיחא ע"ד הצורך להכריז "עד מתי" שעי"ז מקרבים ומזרזים את הגאולה – דיש לומר שנוסף על הדגשת הציפיה, הבקשה והדרישה על הגאולה שיבוא משיח צדקנו בפועל ממש" (שיחת הרבי, ב ניסן ה’תשמ”ח).

· "כיצד יכול הוא לנוח ולשקוט כאשר עדיין לא באה הגאולה האמיתית והשלימה?! היתכן שאינו מרעיש עולמות בקריאה וצעקה "משיח נאו"?!… בשעת התפילה, ק"ש שעל המטה וכו' – עליו לצעוק "שמע ישראל"; אבל בשאר הזמנים – עליו לצעוק "משיח נאו"… והנהגה זו צריכה להתבטא גם בשעה שהולך לדבר עם הזולת – שלכל לראש עליו לצעוק "משיח נאו"!… ולצעוק עד כדי כך, שגם הזולת עצמו יתחיל לצעוק "משיח נאו"!

· "חייב כל אדם לומר בליבו רבונו של עולם אני מוסר נפשי על קדושת שמך...אמות על קדושת שמך...למען יתקדש שמך ותרחם על בניך העלובים והנטושים בגולה" (ר' יונתן אייבשיץ,  יערות דבש חלק א דרוש א)


אחיי ורעיי, לאחר הדברים שקראנו, שהם טיפה מן הים מדברי חכמינו ז"ל על הצורך והחובה שלנו להתפלל על הגאולה, הרי שנמסור נפש להרבות בתפילה על הגאולה, לכוון את הלב יותר בתפילת 18 במיוחד בברכות על הגאולה, וכן בברכת המזון, ובכל מקום שישנו אזכור של תפילה על הגאולה.


הצטרפו אלינו לתפילה על הגאולה בסוף השיעור "התעוררות ישראל" בערוץ 2000 מדי יום רביעי בשעה 19:00 ובקו "התעוררות ישראל" מדי יום בשעה 14:00 בטלפון 02-6716161 שלוחה 7


ניתן להעתיק את התפילה על הגאולה, מצווה רבה להתפלל אותה מדי יום, וכן להדפיס ממנה, לחלק אותה ברבים ולגרום לעוד ועוד יהודים שיתפללו גם הם על הגאולה, ויהי רצון שבזכות זאת נזכה לזרז עוד את ביאת גואל במהרה בימינו, אמן.
טואול - בניית אתרים