בס"ד

g סגולות מובחרות עפ"י חז"ל למציאת הזיווג h


שלום וברכה, לפניכם רשימת סגולות למציאת הזיווג עפ"י תורתנו הקדושה וגדולי ישראל במשך הדורות.


·  כמובן שהכל מתחיל בתפילות חוזרות ונשנות מעמקי הלב לה' יתברך על צרכינו, לפרט כמה שיותר - שנזכה לבן\בת זוג בריא, ירא שמים...ושהקב"ה ימלא כל משאלות לבנו לטובה, ומי שמצליח להוריד דמעות בתפילתו אשריו מכיוון שתפילה בדמעות אינה שבה ריקם, וכן כדאי להתפלל בשעת רצון כגון לפני עלות השחר למי שיכול, וכן רצוי להתפלל במקומות שהשכינה שורה בהם, כגון: בכותל המערבי, בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ולעיתים מזדמנות גם על קברי צדיקים וכיו"ב. ומה טוב להתפלל כן בתפילת רבים, שאינה חוזרת ריקם, וחשוב לא להתפלל על שידוך מסוים שיצליח כי איננו יודעים מה טוב לנו ומה נועד לנו אלא יתפלל שהקב"ה ימציא לו את זיווגו שלו במהרה ובהצלחה...


·  הסגולה הטובה ביותר היא אמונה ובטחון חזק בה' יתברך ששומר עלינו והכל לטובה ולכן להוציא בפינו ולומר שאנו בוטחים בך ה' יתברך בביטחון מלא שאתה שומר עלינו תמיד וכו' ואומר "אור החיים" הקדוש שבטחון הוא מסוגל אפילו יותר מתפילה!

·  להודות לה' יתברך על כל מה שגמלנו ועל המציאות שלנו כיום, לא משנה מה היא, פשוט להודות.

·  להתגבר במידת השמחה שבכוחה תמיד לקרב ישועה "כי בשמחה תצאו". 

·  להתמיד במידת הצדקה שסגולתה תמיד למתק דינים ולקרב ישועות, ובעיקר לנותנה לנזקקים באמת.

·  לקבל ברכות של צדיקים וכן מלמדי תורה ברבים ומזכי רבים גדולים, כאשר הסגולה הגדולה היא לגשת לצדיק בעל השגה כגון הרב חיים קנייבסקי שליט"א לבקש את ברכתו ובעיקר לשואלו מה לעשות כדי לזכות למציאת הזיווג במהרה.

·  הסגולה אולי העתיקה ביותר למציאת הזיווג - מדרש תנחומא פרשת כי תצא, מצות שילוח הקן - "מצוה גוררת מצוה, מנין, דכתיב 'כי יקרא קן צפור לפניך שלח תשלח וגו' למען ייטב לך והארכת ימים' אחריו מה כתיב? 'כי תבנה בית חדש' – תזכה לבנות בית חדש ולעשות מעקה וכו', מה כתיב אחריו? 'כי יקח איש אשה' – תזכה לאשה ולבנים, הרי למדנו שמצווה גוררת מצוה.

·  האומר מזמור "שיר למעלות אשא עיני" (תהילים קכ"א) בסוף כל תפילות העמידה, קודם עקירת רגליו, מזמנין לו בת זוג ההוגנת לו. (הרמ"ע מפאנו בספרו עשרה מאמרות, וכן מורים רבים מגדולי ישראל כיום.

·  "כי מכבדיי אכבד" – לכבד ביותר את בתי הכנסת שהם ביתו והיכלו של הבורא יתברך, וישנם סיפורים ידועים רבים על כך שזכו לישועות גדולות בזכות השמירה וכן זיכוי הרבים בנושא שמירת כבוד בית הכנסת.

·  שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'" (תהילים ק"ל) ז' פעמים, ובזכות זה יבוא לו זיווגו במהרה. (המקובל האלוקי הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל).

·  סגולה לזיווג לקרוא חמישה פרקי תהילים אלו: ל"א, ל"ב, ע', ע"ב, קכ"ד, ואח"כ יבקש על הזיווג, וזכות דוד המלך ע"ה תעמוד לו. (המקובל האלוקי ח"ר יצחק כדורי זצוק"ל).

·  יאמר פסוק "ויאמר אל תאחרו אותי וה' הצליח דרכי, שלחוני ואלכה לאדוני" ז' פעמים, ויצליח (הנ"ל).

·  שירת הים בכוונה [מודפס בסדורים בתפילת שחרית], ובקרבנות הנשיאים פרשת "נשא" (הגר"ח פאלג'י בספרו רפואה וחיים פי"ב, ובספר המידות)

·  יקרא וילמד את הפסוקים מן התנ"ך המדברים בעניין מציאת הזיווג [כגון פרשת "ואברהם זקן" מפרשת "חיי שרה". (בשם בעש"ט)

·  ילמד את מסכת קידושין ומסכת כתובות, וכן את הלכות קידושין וכתובות (בשם הבעש"ט).

·  על פי המסורת התנא יונתן בן עוזיאל היה רווק, דעה נוספת גורסת כי היה נשוי, אבל חשוך ילדים. מסורת בידינו כי תפילה על קברו פותחת שערי שמיים ברצון. כן מקובל כי סיבוב שבע פעמים על קברו מהווה סגולה לזיווג הגון ולזרע של קיימא. מדי שנה כמיליון וחצי איש מבקרים בציונו, היה גדול תלמידי הלל הזקן, טוב לפקוד את קברו בערב ראש חודש וכן ביום פטירתו כ"ו בסיוון. כדאי להדליק נר לעילוי נשמתו ולקרוא מה שאפשר מתורתו.

·  40 יום בכותל, האריז"ל שלח אדם לכותל להתפלל לישועה במשך 40 יום

·  המקובל הגדול רבי מרדכי שרעבי זצ"ל אמר כי יש סגולה נפלאה = מזמור ק"ל שבתהלים שבעה פעמים שהיא פרק תהילים לזיווג הגון.

·  סגולה מפורשת בגמרא (בבא קמא דף צב) – כל המתפלל על חברו בכוונת הלב ובהתמדה – נענה תחילה! (כתב 'ספר חסידים' "מפני שישראל ערבים זה לזה... מפני שנתרבה זכותו כשמתפלל על אחרים, ובזכות כן תפלתו נשמעת גם על עצמו. וכתב החיד"א: "צריך שיכוון דווקא על חברו, ולא שמזה ימשך גם לעצמו, אמנם המגן אברהם כתב שגם במתפלל עבור עצמו יש בו המעלה של 'המתפלל על חברו הוא נענה תחילה', אלא שהתנאי הוא שיקדים תחילה להתפלל על חברו, ואז 'הוא נענה תחילה').

·  על פי המובא בספר 'רפואה וחיים' ובספר 'סגולה לישראל' – תפילת 'קורבנות הנשיאים' (המופיעה בספר במדבר פרק ז' פסוק א' ועד 'זאת חנוכת הבית') היא סגולה מופלאה למציאת הזיווג, וטוב לקרוא אותה בכל יום.

·  לימוד שתי הלכות בכל יום, מסוגל למציאת הזיווג האמיתי (מיוחס לרבנית בת שבע קנייבסקי זצ"ל, וכן מובא בספר 'ליקוטי עצות').

·  40 יום שיר השירים (קבלה מזקנים)

·   להדליק נר לר' מאיר בעל הנס ולומר 3 פעמים אלקא דמאיר ענני ולבקש.

·   בספר "עוד יוסף חי" (של הגאון הצדיק יוסף דיין זצ"ל)  "מי שאינו מצליח בשידוכין ויושב ומצפה לבת זוגו, כדאי שידע, כי בתפילה כנה ואמיתית בקברו של רבי עקיבא בן יוסף, יועיל להשיג זאת יותר מאשר בקברות של צדיקים אחרים".

·  ברכת הלבנה בכוונת הלב ובשמחה (ר נחמן).

·  על פי הספר 'רפאל המלאך' – מסוגלים למציאת הזיווג בנקל: פרק ל"ב, פרק ל"ח, פרק ע', פרק ע"א, פרק קכ"ד. חזרו על שתי הפעולות הללו (תהילים ושירת הים) מדי יום, למשך 40 יום ברצף.

·  כל ספר תהילים בשבת, ולהתפלל לאחר מכן, סגולה ידועה לכל ישועה (בשם הזקנים).


נקודות חשובות לתזכורת – לברר היטב לפני הפגישות ע"י גורם מתווך כשדכנית, לזכור מה חשוב, השקפה תורנית באמת, מידות ויראת שמיים, אין לסמוך על הבטחות שיתחזקו במצוות, לא לדחות על הסף הצעות, בטח לא בשל מוצא ועדה שונים, אלא לבדוק היטב כל הצעה שעולה על הפרק ברצינות הראויה, להיפגש לפחות שנית עם כל הצעה, יתכן שזהו הזיווג, לא לשלול מיד אם אין "משיכה" ומציאת חן, לפעמים זה בא בהמשך הפגישות, אלא אם כן ישנה דחייה  ברורה והחלטית.  יש לשים לב לסגנון הדיבור ורמתו, וכן למידות, לצניעות, להשקפות ותחומי התעניינותם, כפי שמתבטאים במהלך השיחה, ובעיקר לראות אם הוא מדבר בלשון נקיה, ואינו כעסן, עקשן או יהיר. לא להתרשם מחיוכים וכריזמה, לפעמים השתקנים הם דווקא המיוחסים.

ההשתדלות הנכונה - לפנות למספר שדכנים (ולשלם להם דמי טרחתם כראוי), ומדי פעם להתקשר אליהם ולזרזם לזוכרו ולהתעניין עבורו. אמנם ההשתדלות עשויה להשתנות עפ"י המצב (כגון אדם מבוגר צריך יותר השתדלות וכו')

עצה לאחר נישואין - חייב הדרכה!!! אסור להתחתן בלי זה \ יקבל על עצמו לכבד הצד השני ביותר, לעולם לא להרים קול, תמיד שיהיה רב לביתם לאחר הנישואין \ הבית יונהג עפ"י ההלכה.  

דברי אביו של הרב חיים קנייבסקי שליט"א דהיום (הסטייפלר זצוק"ל) – "הניסיון הוכיח, שהישרים והתמימים בליבותם, הבחורים היקרים שאינם מהלכים בגדולות ובנפלאות, והם צנועים וענווים, והולכים בתום וביושר זכו להקים מהר משפחות לתפארת, ואילו הבררנים- לא די שמה שביקשו לא עלתה בידם, אלא שלעתים קיבלו הרבה פחות מאלו שלא בררו ברורים מיותרים. וישנם כאלו שגם את זה לא קיבלו, ונשארו עד גיל מבוגר בבחינת "פלג דגופא", ה' ירחם...כסף ויופי הרי זה דבר טוב, אבל כל זה רק כאשר הולך, אבל כאשר לא הולך, חייבים לוותר על כך, אבל מידות טובות אי אפשר לוותר על זה בשום אופן, כי בלי מידות הרי זה גיהנם בבית חלילה! בעיקר מה שצריך לחפש בשידוך הוא - א. יראת שמים. ב. מידות טובות. ג. שיהא הולך על הדרך (מתאים)".


להורדת קובץ הסגולות לשידוכים הכנס\י כאן


מזל טוב ובהצלחה!


  

טואול - בניית אתרים