כח התפילה!


מהו הנשק החזק ביותר שלך?

הכח החזק ביותר בחייך הוא כח הפה, כלומר כח התפילה! וכמו שאמרו חז"ל (תנחומא בשלח ט) ש-עם ישראל נמשלו לתולעת, ככתוב (ישעיה מא יד) "אל תיראי תולעת יעקב מתי ישראל" - מה תולעת זו אינה מכה את הארז אלא בפה - כך אין להם לישראל אלא תפלה!

 

בפיך ובלבבך לעשותו (נצבים ל יד)

בכח התפילה לשנות גורלות, לבטל גזרות, לרפא מחלות, לזכות לעושר רוחני וגשמי, להגשים חלומות ולחולל פלאות ממש! וכותב רבי יהודה הלוי בספרו ה'כוזרי' (ג, ה) שהתפילה היא "לב הזמן ופריו", וכותב ה'חזון איש' באגרתו (א, ב) "התפילה היא מטה-עוז ביד כל אדם, וכל שישים האדם מבטחו בו יתברך כן יעלה וכן יצליח!"

 

ממה מפחד היצר הרע?

כותב 'בעל המאור' (פרשת כי תצא) "עיקר מלחמת היצר על התפילה, כי גם אם ירבה האדם לעסוק בתורה ומצוות, ולגמול חסד בגופו וממונו, ולהחזיק יד עני ואביון, על כל זה לא ישים היצר את כל תוקף מלחמתו"! ע"כ. וכן מובא במדרש (תהילים קלז) שנבוכדנצר ציווה לחייליו שיריצו את הגולים ולא יתנו להם לעמוד בדרך, כיוון שאם יעמדו - יוכלו להתפלל - וה' יושיעם!

ולכן עלינו לשכלל את הנשק שלנו – כח התפילה - למקסימום התועלת האפשרית:


עצות להצלחת התפילה

·  כוונת הלב –"אם כיוון אדם את דעתו בתפילה - יהא מובטח שתפילתו נשמעת! שנאמר (תהלים י יז) "תכין לבם תקשיב אזנך" (תנחומא חיי שרה א)

·  תפילה במקום קבוע – "כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו ואויביו נופלים תחתיו" (ברכות ו, ז)

· דמעות – "אמר ר אלעזר: מיום שחרב בית המקדש... אעפ"י ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו!" (ברכות לב), וכן מובא בספר הזוהר הקדוש (שמות יב) מי שמוריד דמעות בתפילתו - אין שער בשמיים שלא נפתח בפניו!

· קול בכי – גם אם אינו יכול לבכות ממש, יתפלל בקול של בכי, שנאמר "כי שמע ה' קול בכיי" (תהלים ו ט)

· תפילה ארוכה – "כל המאריך בתפילתו אין תפילתו חוזרת ריקם" (ברכות לב), וכן מובא על תפילת חנה (ברכות ירושלמי ד א) "והיה כי הרבתה להתפלל לפני ה'" (שמואל א א יב) מכאן ש – כל המרבה בתפילה - נענה!".

·  להתפלל שוב ושוב עד הישועה – "הוי מתפלל וחוזר ומתפלל ויש שעה שיתנו לך!" (דברים רבה ב)

· לימוד התורה – "אמר הקב"ה: בזכות התורה שאתם עסוקין בה הייתי מקשיב ושומע תפילותיכם" (תנחומא אמור כג), וכן כתב ה'חזון איש' באגרתו (ב) "הלימוד והתפלה קשורים זה בזה, עמל הלימוד עוזר לאור התפלה, והתפלה עוזרת את הלימוד, תפלה בבחינת "קבע" מרחיקה את הלימוד, והלימוד בעצלתיים מונע תפילה".

·  נתינת צדקה לפני התפילה - כוחה רב לפתוח שערי שמים לקבלת התפילה, וכן מסופר (בבא בתרא י) על רבי אלעזר שנהג לתת צדקה לעני לפני שהיה מתפלל ככתוב "אני בצדק אחזה פניך" (תהילים יז טו)

· תפילה בציבור – "ואני תפילתי לך ה' עת רצון" (תהלם סט יד) אימתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללין (ברכות ח)

· זהירות ממעכבי תפילה – מובא בפוסקים שישנם דברים העשויים למנוע בעד התפילות מלהתקבל כגון ניקיון הגוף וניקיון מקום התפילה, ערווה, גזל, שעטנז, לשון הרע וחנופה, טהרת הידיים ונטילתם כהלכה, ומעכבים נוספים המובאים בדברי חז"ל.

· עיקר גדול – להתפלל תמיד בבית הכנסת, כי המתפלל שם כאילו מתפלל בבית המקדש! (ילקוט שמעוני תהילים תרנט), ובגמרא (ברכות ו) "אבא בנימין אומר: אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת" וכן מובא במדרש (קהלת רבה ט) – "בשעה שישראל נפטרין מבתי כנסיות ומבתי מדרשות, בת קול יוצאת ואומרת 'לך אכול בשמחה לחמך"... כבר נשמעה תפילתכם לפני כריח ניחוח!"


 

לכבוד ה' יתברך נקבל על עצמנו:

לענות קדיש וקדושה

בקול ובכוונת הלב!

קדיש: "אמר רבי יהושע בן לוי: כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו (שבת קיט) אפילו של 70 שנה (זוהר רעיא מהימנא ח"ג כ) ושובר כוחו של הסטרא אחרא (זוהר פנחס רכ), וכותב המהר"ל שבכוחו של הקדיש לשנות מזלו של אדם, ומסופר ב"אוצר המדרשים" (כמובא בסידור רב עמרם) שרבי ישמעאל היה יושב ועל פניו היו זולגות דמעותיו של שר הפנים מפני הצרות והגזירות הקשות המתחדשות בכל יום לבא על (שונאי) ישראל, אבל כיוון שישראל נכנסים לבתי כנסת ובתי מדרש ועונים "יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא" – אין מניחים לאותם גזירות לצאת מחדרי חדרים!קדושה: (אמר הקב"ה): "אין לי הנאה בבית עולמי שבראתי אלא בשעה שעיניכם נשואות לעיני ועיני נשואות לעיניכם בשעה שאתם אומרים לפני קדוש קדוש קדוש, כי הקול ההוא היוצא מפיכם לפני כריח ניחוח!" (פרקי היכלות רבתי יא א)

logo בניית אתרים